Privacyverklaring

Privacy is belangrijk. Mandala Uitvaartbegeleiding gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover zij beschikt. Daarom hanteert zij deze privacyverklaring. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij van opdrachtgevers en relaties verzamelt en gebruikt, met welk doel zij dit doet en hoe zij ervoor zorgt dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die je aan Mandala Uitvaartbegeleiding hebt verstrekt. Persoonsgegevens kunnen ook door Mandala Uitvaartbegeleiding ontvangen zijn door het bezoeken van de website.

Privacybeleid

Mandala Uitvaartbegeleiding verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij voldoet daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan Mandala Uitvaartbegeleiding stelt. Hoe zij aan deze eisen voldoet hebben wij vastgelegd in dit privacyreglement.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Mandala Uitvaartbegeleiding gebruikt persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de volgende doeleinden:

  1. het verrichten en factureren van de dienstverlening
  2. de bedrijfsvoering

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is jouw toestemming, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en) van opdracht met Mandala Uitvaartbegeleiding, de uitvoering van wet- en regelgeving, en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mandala Uitvaartbegeleiding. Mandala Uitvaartbegeleiding bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

Plaats van verwerking en beveiliging

Mandala Uitvaartbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Voor het opslaan van gegevens maakt Mandala Uitvaartbegeleiding gebruik van iCloud, een clouddienst voor het online opslaan van bestanden.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Mandala Uitvaartbegeleiding daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Aanpassen privacyverklaring

Mandala Uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Informatie en rechten

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je in voorkomende gevallen aan Mandala Uitvaartbegeleiding vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of om je gegevens aan jezelf of aan een derde partij over te dragen.

Wil je gebruikmaken van (een van) deze rechten of heb je vragen of een klacht over hoe Mandala Uitvaartbegeleiding omgaat met privacy en persoonsgegevens? Neem dan contact op met Daphne de Bakker via telefoonnummer 06 – 44 77 60 36 of stuur een email naar info@mandalauitvaartbegeleiding.nl.